โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุก

ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วน และบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลัน หรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก ซึ่งโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เชิงรุก เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ กลุ่มป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อจะได้วางกลยุทธ์เชิงรุก ในการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเอง และลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลรือเสาะ จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเชิงรุกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ ขึ้น

See More

กิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทางบริษัท สยามโคราช จำกัด ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2566 ที่โรงพยาบาบาลมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา.

See More

โครงการอบรมอพยบหนีไฟ ประจำปี 2566

โครงการอบรมอพยบหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ และสามารถมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

See More